AviationEU Group Training

 

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες του Ομίλου Εταιρειών AviationEU παρέχονται από την εταιρεία AVIATIONEU Training Systems & Services (πρώην Eurowings Aviation Training Services ή Eurowings ATS) που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2014 στην Αθήνα και ανέλαβε τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Eurowings Αεροπορικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. (Eurowings Aviation and Consulting Ltd.) αλλά και την ανάπτυξη νέων. Με βάση την προηγούμενη εμπειρία και τους νέους πόρους που αποκτήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου, η AviationEU Training Systems & Services έχει επεκτείνει τις εταιρικές δραστηριότητές της που σήμερα περιλαμβάνουν τη δημιουργία και διανομή εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλα σχετικά προϊόντα και συστήματα τρίτων κατασκευαστών/προμηθευτών καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες Πληροφορικής για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Δημιουργία & Διανομή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Training content creation and content delivery services form a major part of AviationEU Training Systems & Services operations.There is a high flexibility of selection from available content on the basis of the scope, needs, available study time and financial resources related to a training project. Today, content is offered:

Οι υπηρεσίες δημιουργίας και διανομής εκπαιδευτικού περιεχομένου αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των υπηρεσιών της AviationEU Training Systems & Services. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία επιλογής από το διαθέσιμο περιεχόμενο με βάση το εύρος, τις ανάγκες, τον διαθέσιμο χρόνο μελέτης και τους οικονομικούς πόρους που σχετίζονται με ένα έργο εκπαίδευσης. Σήμερα, προσφέρεται περιεχόμενο:

α) για θεωρητική εκπαίδευση (γνωστή και ως εκπαίδευση εδάφους) για την απόκτηση Πτυχίου Χειριστή Ελαφρών Αεροπλάνων (LAPL and PPL) με βάση τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (EASA PART FCL). Οι διαθέσιμες σειρές μαθημάτων καλύπτουν τα παρακάτω 9 αντικείμενα εκπαίδευσης:

- Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας & Διαδικασίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Law & ATC Procedures),
- Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί (Human Performance and Limitations),
- Μετεωρολογία (Meteorology),
- Επικοινωνίες (Communications),
- Αρχές Πτήσης (Principles of Flight),
- Διαδικασίες Πτητικής Λειτουργίας (Operational Procedures),
- Επιδόσεις και Σχεδιασμός Πτήσης Flight Performance and Planning),
- Γενικές  Γνώσεις Αεροσκαφών (Aircraft General Knowledge),
- Ναυτιλία (Navigation),

και 

β) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών στον αεροπορικό και σε άλλους τομείς. Το περιεχόμενο αυτό προσφέρεται με τη μορφή Ταχύρυθμων Βασικών Σειρών Μαθημάτων (Intensified Foundation Courses) στα παρακάτω αντικείμενα ενώ επιπλέον αντικείμενα ενδέχεται να προστεθούν στο μέλλον.

- Βασικές Γνώσεις στη Διαχείριση Ασφάλειας (Fundamentals of Safety Management),
- Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (Introduction on Safety Management System (SMS) Development),
- Εισαγωγή στην Πιστοποίηση Εγκεκριμένων Οργανισμών Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών με βάση τις απαιτήσεις της EASA (Introduction on Certification of EASA Approved Pilot Training Organisations)
- Εισαγωγή στην Αδειοδότηση Αερομεταφορέων (Introduction on Licensing of Air Carriers),
- Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Αερομεταφορέων (Business Planning for Air Carriers)
- Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Αεροπορικών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Introduction on Aviation Quality Systems),
- Μοντελοποίηση & Διαχείριση Διαδικασιών στον Αεροπορικό Τομέα (Process Modelling and Management in Aviation Industry)

Η AviationEU Training Systems & Services μπορεί να αναλάβει τους ρόλους του δημιουργού περιεχομένου (ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη του απαιτούμενου περιεχομένου), του παρόχου υπηρεσιών εκπαίδευσης (διανομή περιεχομένου) ή και των δύο, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και των έργοων. Στην πρώτη περίπτωση, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (συνήθως δομημένο σε μαθήματα) παρέχεται στους πελάτες για χρήση μέσω της δικής τους υποδομής διανομής περιεχομένου. Στη δεύτερη περίπτωση, τα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων tests παρακολούθησης της προόδου και των εξετάσεων ολοκλήρωσης μαθημάτων (όποτε χρειάζεται), παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη στο προσωπικό του ή σε άλλους τελικούς χρήστες περιεχομένου μέσω των δικών μας διαδικτυακών πλατφορμών διανομής περιεχομένου.

AviationEU eLearning Moodle Logo

Πλατφόμα AviationEU eLearning

Η προσέγγιση για την διανομή εκπαιδευτικού περιεχομένου, που υιοθετήθηκε από την AviationEU Training Systems and Services και χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στο παρελθόν, είναι αυτή ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) που λειτουργεί στο Διαδίκτυο. Το LMS επιτρέπει τη δημιουργία, αποθήκευση, οργάνωση και παράδοση περιεχομένου, την παρακολούθηση της συμμετοχής και προόδου των εκπαιδευομένων, την αξιολόγηση της απόδοσής τους και την αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία εκπαίδευσης. Για την υποστήριξη της λειτουργίας της πλατφόρμας AviationEU eLearning χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο λογισμικού ανοιχτού κώδικα Moodle LMS που χρησιμοποιείται σήμερα για εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από σχολεία, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και άλλους σε όλο τον κόσμο.Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν υποστήριξη για διαδικτυακή μάθηση, ασφάλεια, απόρρητο, προσαρμογή, ευελιξία και προσιτή επεκτασιμότητα.

Η πλατφόρμα AviationEU eLearning λειτουργεί από την AviationEU Training Systems and Services για την παροχή υπηρεσιών διανομής περιεχομένου τόσο εκ μέρους των πελατών της όσο και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών απευθείας από την εταιρεία. Η μετεγκατάσταση του υφιστάμενου, η προσθήκη νέου εκπαιδευτικού περιεχομένου και οι δοκιμές της νέας πλατφόρμας βρίσκονται σε εξέλιξη και η λειτουργία της θα ξεκινήσει σύντομα.

Προμήθειες & Άλλες Υπηρεσίες

Ως μέρος μιας φιλοσοφίας Συνολικών Εκπαιδευτικών Λύσεων (Total Training Solutions), η AviationEU Training Systems & Services συνεργάζεται με αξιόπιστους κατασκευαστές και προμηθευτές εκπαιδευτικού υλικού, προϊόντων και συστημάτων σε όλοκληρο τον κόσμο προσφέροντας στους πελάτες της οικονομικά αποδοτικές επιλογές για λογισμικό εκπαίδευσης, οπτικά βοηθήματα, συσκευές και συστήματα ή άλλες απαραίτητες προμήθειες για τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Οι αντίστοιχες παραγγελίες για αυτές τις προμήθειες εκτελούνται από την AviationEU Training Systems & Services είτε μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Προμηθειών AviationEU είτε ως μέρος συγκεκριμένων έργων που συνδυάζουν συχνά εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής, όποτε χρειάζεται.

Η δημιουργία, η διανομή εκπαιδευτικού περιεχομένου, οι προμήθειες και οι συμβουλευτικές ή οι υπηρεσίες Πληροφορικής αποτελούν ανεξάρτητα αντικείμενα συνεργασίας με τους πελάτες και παρέχονται χωρίς απαιτήσεις συνδυασμού τους ή άλλους περιορισμούς. Παρόλο που η επιτυχής ενσωμάτωσή τους είναι ζωτικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα, η επιλογή διαφορετικών προμηθευτών που ικανοποιούν καλύτερα τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ανάγκες παραμένει πάντα στην απόλυτη κρίση του πελάτη. Για το λόγο αυτό, οι προσφορές μας αναφέρουν ξεκάθαρα τις σχετικές εργασίες και το αντίστοιχο κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της  AVIATIONEU Training Systems & Services παρακαλούμε επισκεφθείτε τον Επίσημο Ιστότοπο της εταιρείας  (www.aviationeu.training). 

 

Submitted by aveuadmin on Mon, 12/27/2021 - 18:49