AviationEU Group GDPR

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων AviationEU (AviationEU GROUP) περιλαμβάνει τις εταιρείες  AviationEU ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε (AviationEU Supplies & Services και AviationEU ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ (AviationEU Training Systems & Services), με έδρα την Αθήνα. Κύριες δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών αποτελούν οι προμήθειες αεροπορικών και βιομηχανικών υλικών καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες  σε πελάτες στην Ε.Ε. και σε άλλες χώρες στους τομείς της Εκπαίδευσης, των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και της Πληροφορικής.

Στα πλαίσια των προσπαθειών του Ομίλου AviationEU συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού Κανονισμού 2016/679 σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection (GDPR) όλων των συναλλασσόμενων (*) με τον Όμιλο, ο τελευταίος, με την ιδιότητά του ως φορέας Ελέγχου και Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller and Data Processor) επιδιώκει:

- τη διασφάλιση διαφάνειας, δίκαιης αντιμετώπισης της συλλογής και ασφάλειας των δεδομένων των συναλλασσόμενων καθώς και ενημέρωσής τους για τον σκοπό τήρησης και χρήσης τους στους διαδικτυακούς τόπους, στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και σε άλλες μορφές φωνητικής ή άλλης επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις του Ομίλου (όπως emails, επιστολές ή faxes), στα πλαίσια των συναλλαγών τους για τις προμήθειες ή/και τη λήψη των προϊόντων/υπηρεσιών,

- Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο καθώς και τα επιμέρους δεδομένα που συλλέγονται:

i) θα είναι συγκεκριμένα,  τα ελάχιστα απαιτούμενα για τις λειτουργίες του Ομίλου και την παροχή των υπηρεσιών του και για όσα συντρέχει νόμιμος λόγος συλλογής τους,
ii) θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ μετά από αντίστοιχη συγκατάθεση του συναλλασσόμενου,
iii) θα αντιμετωπίζονται ως ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ενώ η χρήση τους θα περιορίζεται αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό και στα πλαίσια της αντίστοιχης συγκατάθεσης χρήσης τους, 
iv) ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ (στο σύνολο ή μερικώς) σε οποιαδήποτε μορφή σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του συναλλασσόμενου,
v) θα είναι δυνατή η διόρθωση, επικαιροποίηση ή/και διαγραφή τους με αίτηση του ενδιαφερόμενου/νης που δικαιούται επίσης ενημέρωσης του για τον τρόπο τήρησης και επεξεργασίας τους,
vi) θα αποθηκεύονται και θα επεξεργάζονται με τρόπο που θα διασφαλίζει την προστασία τους από εκπαιδευμένο προσωπικό  του Ομίλου και με χρήση κατάλληλων φυσικών, ηλεκτρονικών και διοικητικών διαδικασιών,
vii) θα τηρούνται για καθορισμένη χρονική περίοδο. Εφόσον τα δεδομένα δεν χρησιμοποιηθούν για κάποια συναλλαγή ή δραστηριότητα, θα διαγράφονται μετά την παρέλευση μέγιστου χρονικού διαστήματος 5 ετών,
viii) θα παρέχεται στην Αρμόδια Εθνική Αρχή χωρίς καθυστέρηση και εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 72 ωρών σχετική ενημέρωση σε περιπτώσεις διαρροής προσωπικών δεδομένων που εκθέτουν σε κίνδυνο τους συναλλασσόμενους.

- Η πολιτική αυτή τελεί υπό συχνή επικαιροποίηση και μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε αλλαγές της νομοθεσίας.

(*) Ο όρος συναλλασσόμενος (στα Αγγλικά individual ή data subject) υποδηλώνει ένα προσδιορισμένο ή δυνατό να προσδιοριστεί φυσικό πρόσωπο:

i) του οποίου τα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται να προστατευτούν και επεξεργαστούν με βάση τα οριζόμενα στον παραπάνω αναφερόμενο Κοινοτικό Κανονισμό,

ii) το οποίο κατοικεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union (EU) ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (European Economic Area (EEA) και

iii) το οποίο εμπλέκεται άμεσα ή προβλέπεται η εμπλοκή του στις λειτουργίες και στις υπηρεσίες του Ομίλου. Στους συναλλασσόμενους περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το προσωπικό, οι εκπρόσωποι προμηθευτών προϊόντων/υπηρεσιών, οι εκπρόσωποι πελατών, οι εκπαιδευόμενοι καθώς και οι υποψήφιοι για απασχόληση στις επιχειρήσεις του Ομίλου.

Submitted by aveuadmin on Tue, 12/28/2021 - 14:00