Συμβουλευτική & Πληροφορική

Submitted by aveuadmin on Δευ, 06/17/2019 - 19:20
Consulting

Η AVIATIONEU Supplies & Services έχει υλοποιήσει με επιτυχία ή συμμετάσχει στην υλοποίηση πολυάριθμων έργων Συμβουλευτικής και Πληροφορικής σε στενή συνεργασία με τη συνδεδεμένη εταιρεία ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε (ADVANCED SERVICES GROUP LTD. με διακριτικό τίτλο ASG).

Με την αξιοποίηση της εκτεταμένης γνώσης και εμπειρίας της ASG σε θέματα Management και Πληροφορικής και τη δική μας εμπειρία στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των αεροπορικών φορέων όπου απαιτείται, η AVIATIONEU Supplies & Services μπορεί να προσφέρει μία σειρά από συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω:

- κατάρτιση και υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρησιακών, επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων,
- υπηρεσίες αξιολόγησης επιχειρησιακών και επενδυτικών σχεδίων,
- μελέτες οργάνωσης/ αναδιοργάνωσης και σχεδιασμού/ ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών,
- μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies),
- διοίκηση έργων (Project management),
- κατάρτιση προτάσεων και υποστήριξη της υλοποίησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στον τομέα της Πληροφορικής ο σχεδιασμός και η ενεργή συμμετοχή μας στην ανάπτυξη όλων των διαδικτυακών τόπων, των εφαρμογών e-commerce , e-learning καθώς και των διοικητικών συστημάτων λήψης αποφάσεων  ( MIS ) που λειτουργούμε είχε σαν αποτέλεσμα τη σώρευση σημαντικής γνώσης και δεξιοτήτων στην συγκριτική αξιολόγηση, δοκιμή, χρήση και εφαρμογή διαφορετικών εργαλείων λογισμικού και τεχνολογιών. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες μας στον τομέα της Πληροφορικής περιλαμβάνουν:

- μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εισαγωγή τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς,
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας Διαδικτυακών Τόπων (Web Sites),Διαδικτυακών Συστημάτων Εκπαίδευσης από Απόσταση (e-Leraning systems) καθώς και πληροφοριακών εφαρμογών Μοντελοποίησης και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPMS) που εφαρμόζονται σήμερα σε ευρύ φάσμα λειτουργιών επιχειρήσεων και οργανισμών.